خبرنامه

نام:
ایمیل:
موبایل:
 

پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها و نیروگاهها

پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها و نیروگاهها

 

1)             طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون نيروگاه برق لوشان
2)             طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گاز رساني مركز تحقيقات نيرو
3)             انجام تستهاي منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون گاز رساني نيروگاه شهيد رجايي
4)             طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گازرساني شهرك آبشناسان
5)             طراحي سيستم حفاظت کاتدیک موقت و دائم خطوط لوله مدفون الفين 7 مجتمع پتروشيمي مارون
6)             طراحي و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله 56 و 42 اينچ سراسري در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز قم ، ساوه و قزوين
7)             طراحی, تهيه و تأمين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون واحد الفين 7 پتروشيمي مارون
8)             تهيه، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گاز رساني كارخانه پارس نئوپان
9)             طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گاز رساني كارخانه توليد دارو
10)         تهيه، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک ايستگاه تقويت فشار گاز فاروج
11)         مشاوره , طراحي و نظارت بر اجرای سيستم حفاظت کاتدیک تاسيسات مدفون نيروگاه برق ري
12)         طراحي، توليد و تأمين تجهيزات و نظارت بر اجراي سيستم حفاظت کاتدیک واحد اسيد استيك پتروشيمی فن آوران
13)         مشاوره، انجام تستهاي منطقه اي و طراحي اوليه سيستم حفاظت کاتدیک تاسيسات مدفون نيروگاه برق زرگان (با مشاركت شركت خدمات مهندسي برق - مشانير)
14)         طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک طرح گازرساني كارخانه ماشين سازي اراك
15)         تهيه و تأمين تجهيزات حفاظت کاتدیک مورد نياز شرکت پالايش نفت تبريز
16)         تهيه و تامين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدیک به روش اعمال جريان پتروشيمی رازی
17)         مشاوره، عيب يابي و طراحي سيستم حفاظت کاتدیک کليه واحدهای مجتمع پتروشيمي تبريز با مشاركت كمپاني CORRPRO (با استفاده از آندهای MMO)
18)         طراحي، تامين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله ايستگاه هاي تقويت فشار اردبيل، سراب و چلوند
19)         طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک واحد تصفيه آب پتروشيمی مبين
20)         طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خط آبرسانی به واحد بازيافت اتان پتروشيمی مارون
21)         طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله آف سايت غير صنعتی پتروشيمی مارون(با استفاده از آندهای MMO)
22)         بازنگری, تامين تجهيزات، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون واحد بازيافت اتان پتروشيمی مارون (با استفاده از آندهای MMO)
23)         بررسی, طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله برج خنک کن نيروگاه سهند(با استفاده از آندهای MMO)
24)         طراحی و تامين تجهيزات واحد HDPEپتروشيمی ايلام
25)         طراحی, تامين تجهيزات و نظارت بر اجراي سيستم حفاظت کاتدیک فاز 2 پتروشيمي كارون(با استفاده از آندهای MMO)
26)         انجام آزمايشات منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت کاتدیک مخازن و خطوط لوله انبار نفت تبريز
27)         طراحی سيستم حفاظت کاتدیک واحد HIPS  پتروشيمي تبريز(با استفاده از آندهای MMO)
28)         تامين 200 عدد آند (Nb-Pt)  برای شرکت محترم برنا الکترونيک (مربوط به پروژه حفاظت کاتدیک پتروشيمی فجر)
29)         تهيه و تأمين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون نيروگاه کازرون (با استفاده از آندهای MMO)
30)         اصلاح و راه اندازی سيستم حفاظت کاتديک واحدهای BD1 وBD وLLDPEپتروشيمي امير کبير
31)         اصلاح و تکميل سيستم حفاظت کاتدیک لوله های زيرزميني پتروشيمي بوعلی سينا
32)         تهيه و ساخت تجهيزات حفاظت کاتدیک پتروشيمي فجر2
33)         طراحی، تأمين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله کربن استيل واحد آبگير پتروشيمي مبين
34)         نصب تجهيزات حفاظت کاتدیک نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون
35)         طراحی و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله گاز رسانی فولاد ويان
36)        طراحی و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله گاز رسانی کارخانه شماره 3 لوله و ماشين سازی ایران
37)        تأمين کالا و بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی واحد آبگیر پتروشیمی مبین
38)        خرید و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیکک فاز 1 پتروشیمی تندگویان
39)        طراحی و خرید و نصب بستر آندی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک لوله "24 تغذیه آب پالایشگاه اصفهان
40)        بررسی مدارک، بازنگری طراحی، عیب یابی و انجام طراحی جدید برای محل های فاقد سیستم کلیه واحدهای پتروشیمی مبین
41)        طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم حفاظت کاتدیک طرح بهبود کیفیت پالایشگاه تهران برای شرکت عامران افق
42)        عملیات اصلاح و ترمیم سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیرزمینی پتروشیمی بوعلی سینا
43)        اجرای سیستم حفاظت کاتدیکک واحدهای الفین و آفسایت و HDPEپتروشیمی امیرکبیر
44)        طراحی، تهیه مواد و اجرای پروژه حفاظت کاتدیک ETIIو پساب سایت 3 پتروشیمی فجر
45)        انجام عملیات پیش طراحی و بررسی طرح موجود سیستم حفاظت کاتدیک مصباح انرژی
46)        تهيه و تامين کالا و اجراي سه ايستگاه حفاظت کاتدي خطوط لوله زيرزميني ايستگاه تقويت فشار گاز نار (بصورت PC)– شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
47)        سيستم حفاظت کاتدي پروژه نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون – شرکت بلند پايه
48)        تامین کالا و تجهیزات سيستم حفاظت کاتديک طرح بهبود فرآورده­ها در پالايشگاه تهران – شرکت مشارکت احسان
49)        اجراي سيستم حفاظت کاتديک خطوط لوله و مخازن واحد نیروگاه پالايشگاه تهران – شرکت عامران افق
50)        بررسي و رفع مشکلات سيستم حفاظت کاتدي لوله هاي گاز شهرک شهيد محمد منتظري – شرکت پالايش نفت اصفهان
51)        طراحي و خريد تجهيزات سيستم حفاظت کاتدي پروژه سيستم برج خنک کن پالايشگاه آبادان – شرکت عمراب سديد جهان صنعت
52)        طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی و سيستم حفاظت کاتدیک خط آتش نشانی – مجتمع فولادويان
53)        تهيه کالا و انجام عمليات مربوط به اصلاح و تکميل سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله خنک کن نيروگاه اتمی بوشهر – شرکت روسی اتم استروی اکسپورت نظارت بر تحويل سيستم حفاظت کاتديک – شرکت پتروشيمی کرمانشاه  
54)        بررسی و عيب یابی و ارائه خدمات مهندسی سيستم حفاظت کاتدیک نيروگاه برق ری– شرکت مديريت توليد برق ری
55)    تهیه کالا و اجرای سیستم حفاظت کاتدی- مجتمع پتروشیمی نوید زر شیمی
56)     بررسی و عیب یابی و تهیه اسناد مناقصه سیستم حفاظت کاتدی - نیروگاه برق بیستون کرمانشاه
57)    تهیه کالا و تعویض بستر آندی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی - نیروگاه برق بندرعباس
58)    طراحی و تهیه کالای سیستم حفاظت کاتدی مخازن نیروگاه الصدر عراق - شرکت عامران افق
59)    اجرای سیستم حفاظت کاتدیک نیروگاه حرارتی بیستون- شرکت تولید نیروی برق بیستون

 

آمار بازدید کنندگان

  • افراد آنلاین : ۱
  • تعداد بازدید امروز : ۱۷
  • تعداد بازدید دیروز : ۸۷
  • تعداد بازدید هفته : ۷۰۰
  • تعداد بازدید ماه : ۳,۵۶۶
  • تعداد بازدید کل : ۳۶۸,۱۳۰